Hlavné menu:

 KONTAKT
 SPOLOČNOSŤ
   HISTÓRIA
   SÚČASNOSŤ
   ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
   HODNOTY BPM, s.r.o.
   PODPORUJEME
 SPRÁVA BYTOV
 VÝROBA TEPLA a TÚV
 VAŠE OTÁZKY A NÁZORY
 ODKAZY
 AKTUALITY
  dnes je:

Stručná história spoločnosti Bytový podnik Myjava s.r.o.

Dňa 26.8.1993 bolo na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Senici prijaté uznesenie č. 22/C/93, na ktorom:
– bol schválený zánik Službytu, o.p. Senica,
– prijatý princíp rozdelenia Službytu, o.p. Senica na mestá Skalica, Myjava, Holíč, Brezová p. Bradlom, Gbely a Senica
Následné mestské zastupiteľstvo v Myjave schválilo založenie spoločnosti Bytový podnik Myjava spol. s r.o., skrátene BPM, s.r.o. s majetkovou účasťou mesta a odsúhlasilo zakladajúcu spoločenskú zmluvu. Pri založení spoločnosti stáli spoločníci: Mesto Myjava, Ing. Milan Banský - Senica, COMERON spol. s r. o. - Bratislava, Ing. Vladimír Tóth - Myjava.
Dňa 26.10.1993 rozhodlo mesto Myjava podľa zák. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní, o umiestnení prevádzky Bytový podnik Myjava spol. s r.o., na adrese M. R. Štefánika 560/4, Myjava a odsúhlasilo okruh vykonávaných činností. Dňa 4.11.1993 vydal ObÚ Myjava živnostenský list pre Bytový podnik Myjava spol. s r.o., na požadované činnosti a spoločnosť od 1.1.1994 začala vykonávať činnosti a zaregistrovala sa ako plátca DPH.
Z hlavných predmetov činnosti spoločnosti:
– obstarávanie služieb s riadnym užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov
– výroba a dodávka tepla a teplej vody
– opravy a údržba v bytovom fonde v nebytových priestoroch a v tepelnom hospodárstve
– ďalšie činnosti podľa výpisu z OR – OS Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 18666/R
Počas 19-ročnej činnosti bolo vykonaných niekoľko zmien, ktoré sú zaznamenané v dodatkoch spoločenskej zmluvy spoločnosti BPM, s.r.o. a zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín.  (www.orsr.sk)