ENERGY GROUP a.s. Prematlak a.s.

Výkon správy

Výkon správy v obytnom dome sa riadi zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a rozhodnutiami vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NBP), schválenými potrebným percentom rozhodovania.
Činnosť správcu môže vykonávať fyzická či právnická osoba s potrebným živnostenským oprávnením.Často sa stáva, že táto práca nie je patrične docenená. Detailné uplatňovanie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je základom pre výkon správy. Zamedzuje vzniku problémov, škôd a prehratým súdnym sporom. Zmluva o výkone správy dáva právny základ k vymáhaniu nedoplatkov a umožňuje realizovať zámery, o ktorých vlastníci rozhodli v rámci plánu rekonštrukcie a modernizácie domu. Ťažiskovou oblasťou činnosti správcu je technický výkon správy (poradiť postupnosť krokov pri výbere vhodného riešenia) či navrhnúť najvhodnejší spôsob financovania.

nes je najčastejšou otázkou únosnosť platenia do fondu opráv za služby a energie, ale aj bezpečnosť. Preto naše návrhy smerujú do opatrení k zníženiu náročnosti na energie. Po vykonaní termostatizácie a vyregulovaní systémov ÚK v obytných domoch, nasleduje výmena okien v spoločných častiach a zariadeniach domu, výmena vchodových dvier s automatickými vrátnikmi a systémom domových telefónov, zaizolovanie rozvodov ÚK a TÚV v pivničných priestoroch a stúpačkách, oprava striech so zateplením, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie od pivničných priestorov. Po vykonaní uvedených krokov dom môže dosiahnuť 30 - 50 % úsporu energií. Upozorňujeme vlastníkov bytov na nutnosť rekonštrukcie výťahov v budúcnosti, z dôvodu preberania nových noriem z EÚ ohľadom ich bezpečnosti a spoľahlivosti. Tiež je potrebné plánovať výmenu rozvodov stúpačiek vody, kanalizácie, plynu, nakoľko mnohé sú už po dobe životnosti a sú ohniskom častých porúch.

Správca zabezpečuje pre chod každého obytného domu nasledovné činnosti (alebo ich časť):
– dodávku studenej vody, odkanalizovanie a odvod dažďových vôd
– osvetlenie spoločných priestorov
– dodávku tepla a teplej vody
– používanie výťahov
– poistenie budovy a likvidáciu poistných udalostí
– odborné prehliadky a odborné skúšky
– opravy v spoločných častiach a zariadeniach domu (na požiadanie aj v byte a nebytovom priestore na účet vlastníka)
– právne a exekučné vymáhanie nedoplatkov
– činnosť zástupcu vlastníkov bytov (domového dôverníka)
– vedenie bankových, poštových a iných poplatkov, prijatých úrokov súvisiacich s vedením fondu opráv a účtu domu
– preverenie a úhradu faktúr za dodávky tovarov, služieb a opráv, prípadne ich reklamačné konanie

Za uvedené činnosti vlastník bytu hradí správcovi poplatok za výkon správy, ktorá je kalkulovaná na kalendárny rok v zmysle zmluvy o výkone správy. Spoločnosť patrí medzi najlacnejších správcov v Slovenskej republike.

V prípade potreby, môžete správcu kontaktovať tu
Výkon správy
Výkon správy
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.