Správa nehnuteľností

Úradné hodiny

UTOROK: 9:00 - 15:30 hod.
STREDA: 9:00 - 16:00 hod.
ŠTVRTOK: 9:00 - 15:30 hod.

SPRÁVA BUDOV

Bytový podnik Myjava zabezpečuje pre budovy dodávku energií a služieb:

 • Dodávku studenej vody, odkanalizovanie a odvod dažďových vôd 
 • Osvetlenie spoločných priestorov 
 • Dodávku tepla a teplej vody 
 • Upratovanie 
 • Údržbu výťahov 
 • Poistenie budovy a likvidáciu poistných udalostí 
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky 
 • Opravy v spoločných častiach a zariadeniach domu
 • Správa domových kotolní
 • Opravy v byte a nebytovom priestore na účet vlastníka na základe jeho žiadosti  
 • Právne a exekučné vymáhanie nedoplatkov 
 • Poradenstvo pri výbere vhodných technických riešení 
 • Odborné prehliadky 

Kontaktujte správcu
Cenníky.pdf
Osvedčenie.pdf


Pre vybavenie bytových domov kamerovým systémom je potrebné vypracovanie projektu a získanie osvedčenia na jeho prevádzku Video monitoring objektu

Obnova nehnuteľností

Budovy v správe Bytového podniku Myjava prešli za posledné obdobie komplexnou obnovou. Všetky naše objekty sú zateplené a majú novú fasádu.

V bytových domoch sme v rámci zateplenia a riešenia fasády pristúpili aj k výmene balkónov, čím sme prispeli nielen k zlepšeniu estetiky mestskej architektúry, ale aj k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov.

Bezpečnosť budovy

bezpečnostná kamera

V prípade požiadaviek vlastníkov bytového domu zabezpečujeme pre zvýšenie ochrany zdravia a majetku kamerové informačné systémy v domoch. Ochrana osobných údajov je zapracovaná do dokumentácie systému v súlade s platnými pravidlami. Kamerový informačný systém

Plán únikovej cesty

Zabezpečujeme údržbu, bežné a havarijné opravy v bytových domoch

Vnútorné priestory budov v správe Bytového podniku Myjava prechádzajú pravidelnou údržbou.

Odstraňovanie havárií

Informácie pre vlastníka

Prístup k informáciám

Nájomcovia našich objektov majú prostredníctvom online portálu WEBPORTÁL nepretržitý prístup k všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa nehnuteľnosti, vrátane prehľadu o platbách a hospodárení. Webportál

Zmena počtu osôb

Dôvodom k nahláseniu zmeny môžu byť nasledujúce situácie: narodenie dieťaťa, trvalé odsťahovanie z bytu – založenie vlastnej domácnosti, úmrtie a pod. Evidencia počtu osôb slúži pre rozpočítavanie nákladov za používanie výťahu a osvetlenie spoločných priestorov.

Zmenu počtu osôb je potrebné nahlásiť prostredníctvom tlačiva. Vyplnené a podpísané tlačivo zašlite alebo osobne doručte na Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.


Stiahni tlačivoKúpa a predaj bytu

Vlastníci bytov a NP nadobúdajú byt vkladom do katastra nehnuteľností. Po potvrdení prevodu z katastra nehnuteľností dokladom Rozhodnutie o vklade alebo List vlastníctva sa obaja účastníci prevodu bytu dostavia k správcovi za účelom výpovede (pôvodný vlastník bytu) a pristúpenia (nový vlastník bytu) k zmluve o výkone správy v obytnom dome.

K tejto zmene je potrebné vypísať tlačivo „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, kde sa uvedú stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, ako aj stav pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), ktoré sú umiestnené na radiátoroch v byte.

Protokol o odovzdaní a prevzatí bytu podpisuje súčasne nový aj pôvodný vlastník bytu. V prípade, že v byte sa nenachádzajú digitálne PRVN, kde sa dajú hodnoty kedykoľvek odpočítať, náklad za spotrebu tepla v byte sa delí podľa platných predpisov.

Stiahnite si tlačivo “Protokol o odovzdaní a prevzatí”, vyplňte ho, podpíšte a odovzdajte ho na Bytovom podniku Myjava.

Stiahni tlačivoOhlásenie stavebných úprav

Povolenie stavebných úprav v bytoch, zasklenie balkonu (lodžie), montáž satelitných a telekomunikačných antén a pod. sa riadia stavebným zákonom v platnom znení, príslušnými predpismi a organizačnými opatreniami bytového podniku.

Pracovník príslušného úseku preverí na stavebnom úrade, či požadované stavebné úpravy:
 • majú charakter úprav, ktoré je možné vykonať na základe podania žiadosti na stavebnom úrade a vydanie stavebného povolenia, alebo
 • majú charakter úprav, které podliehajú ohláseniu stavebnému úradu, alebo
 • majú charakter, ktorý nevyžadujue stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu a sú v kompetencii bytového podniku.

Ak ide o stavebné úpravy, ktoré vyžadujú stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu, riadi sa žiadateľ pokynmi príslušného stavebného úradu a pokynmi príslušného úseku bytového podniku.

Ak ide o stavebné úpravy, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu, riadi sa žiadateľ pokynmi príslušného úseku bytového podniku.

Ohlásenie stavebných úprav (PDF)

Zmena správcu

Pri prechode do správy BP Myjava je potrebné zabezpečiť:

 • Zvolanie domovej schôdze
 • Odvolanie doterajšieho správcu
 • Účasť nájomcov a vlastníkov
 • Vhodné miesto a čas
 • Spísanie zápisnice
 • Výpovednú lehotu
 • Výber nového správcu

Energetické poradenstvo

Bytový podnik Myjava poskytuje svojim zákazníkom komplexné poradenstvo zamerané na zníženie výdavkov za všetky druhy energií.

V našich budovách sme prispeli k značnému zníženiu výdavkov za energie prijatím nasledovných opatrení:

Ústredné kúrenie

Výmena, okien, dverí, výplní
Inštalovanie regulátorov na stupačkách

Plyn

Inštalovanie zabezpečovacích systémov

Elektrická energia

Výmena výťahov, všeobecného osvetlenia

Voda

Inštalovanie vodomerov s diaľkovým odpočtom
Spoľahlivé riešenie, ktoré nevyžaduje rušenie súkromia nájomcu.